Zakoni i podzakonski akti

1.       Zakoni i podzakonski akti

1.2.    Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

1.3.    Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru za pružanje besplatne pravne pomoći („Sl. Glasnik RS“, broj 37/12)  

1.4.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Sl.glasnik RS,“broj 33/16)

 

Odluka o načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samuprave