Centar pruža besplatnu pravnu pomoć zastupanja u postupcima pred sudovima u Republici Srpskoj.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć po kriterijumu ličnog svojstva ili statusa pred državnim organom ostvaruju lica koja su korisnici socijalne zaštite, u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite ( član 17. stav 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći).

Pravo na besplatnu pravnu pomoć po finansijskom kriterijumu ostavruju nezaposlena lica, lica lošeg imovnog stanja, korisnici prava na starosnu i invalidsku penziju i žrtve nasilja u porodici (član 17. stav 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći).

U zajedničkom porodičnom domaćinstvu osnov za utvrđivanje prava na besplatnu pravnu pomoć su, po finansijskom kriterijumu prihodi i primanja svih članova porodičnog domaćinstva koja u zbiru ne prelaze mjesečni iznos prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj fiskalnoj godini (što u tekućoj kalendarskoj godini iznosi 857,00 KM) - član 18. stav 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Osnov za utvrđivanje prava na besplatnu pravnu pomoć po finansijskom kriterijumu u porodičnim domaćinstvima sa pet ili više članova su prihodi i primanja koja u zbiru ne prelaze dvije prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj fiskalnoj godini ( što u što u tekućoj kalendarskoj godini iznosi 1.714 KM) - član 18. stav 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Korisniku pravne pomoći kome je pravo na besplatnu pravnu pomoć priznato u drugom predmetu u posljednjih šest mjeseci, prilikom odlučivanja o novom zahtjevu neće se ponovo utvrđivati ispunjenost uslova za odobravanje besplatne pravne pomoći (član 17. stav 4. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći).

Korisnik prava na besplatnu pravnu pomoć ne može biti lice koje u vlasništvu ili suvlasništvu ima više od jedne stambene jedinice, ili poslovni prostor član 19. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Dijete ima pravo na besplatnu pravnu pomoć bez obzira na socialni status u svim slučajevima u postupcima za ostvarivanje prava na izdržavanje u skladu sa članom 268 a. Porodičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ 54/05, 41/08, 63/14).

Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju lica koja prijavljuju korupciju u skladu sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/17).

Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju lica koja imaju utvrđen status žrtve ratne torture u skladu sa Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/18).

Besplatna pravna pomoć se sastoji u:

 1. PRUŽANJU OPŠTIH INFORMACIJA O PRAVIMA I OBAVEZAMA, PRAVNIM SAVJETIMA I POMOĆI  U POPUNJAVANJU OBRAZACA
 2. PRAVNA POMOĆ U SASTAVLJANJU PISMENA
 3. POSTUPANJE U SUDSKIM POSTUPCIMA, I TO:
  3.1 Parnični postupak
  3.1.1. Naknada štete
  3.1.2. Zakonsko izdržavanje
  3.1.3. Bračni sporovi
  3.1.4. Poništenje braka
  3.1.5. Razvod braka 
  3.1.6. Podjela bračne tekovine
  3.1.7. Utvrđivanje i osporavanje očinstva i majčinstva
  3.1.8. Nasljedno-osporavanje ostavine, priznavanje i osporavanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, poklona i legata
  3.1.9. Radni odnosi
  3.1.10. Stvarno pravo-vlasništvo, posjed, služnosti

3.2. UPRAVNI SPOR

3.3 VANPARNIČNI POSTUPAK

Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, proglašenje nestalih lica za umrle i dokazivanje smrti, dozvola za za zaključenje braka, produženje i prestanak roditeljskog prava, raspravljanje zaostavštine, naknade za eksproprisane nepokretnosti, upravljanje i korišćenje zajedničkim stvarima, dioba stvari i imovine u suvlasništvu, uređenje međa, poništenje isprava, sudski depozit.

3.4. IZVRŠNI POSTUPAK

3.5. APELACIJE

 1. POSTUPAK MIRNOG RJEŠAVANJA SPORA (medijacije)

KAKO OSTVARITI PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ?

Da bi fizička lica, građani Republike Srpske ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć, potrebno je podnijeti:

 1. Zahtjev za ostvarivanje prava na pravnu pomoć
Ovo pravo imaju svi građani Republike Srpske, bez obzira na finansijske kriterijume, i to:
 • pravo na opšte informacije o pravima i obavezama
 • pravni savjeti
 • pomoć u popunjavanju obrazca
 1. Zahtjev za ostvarivanje prava na zastupanje pred sudovima u Republice Srpskoj

Ovaj zahtjev podnose lica koja ispunjavaju finansijski kriterij, kriterij očigledne osnovanosti i kriterij obaveznosti po drugim zakonima i međunarodnim konvencijama kao i uslove koji su propisani članom 16. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 120/80, 89/13, 63/14).

PRAVNA POMOĆ KOJU CENTAR NE PRUŽA:

 • u upravnim postupcima
 • u pstupcima pred zemljišnoknjižnim kancelarijama
 • po vanrednim pravnim sredstvima
 • u postupcima starateljstva i usvojenja
 • u postupcima pred Okružnim privrednim sudom, u postupcima registracije preduzetničke djelatnosti, u postupcima registracije udruženja građana ili fondacija
 • u postupcima pred nadležnim poreskim organima
 • u postupcima pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole i u drugim pravnim radnjama, vezanim za građenje
 • sastavljanje privatnih isprava ili ugovora

U cilju približavanja građanima kao i efikasnog obavljanja poslova, pored sjedišta u Banja Luci, Centar ima i kancelarije u sjedištima okružnih sudova Republike Srpske i to: Doboj, Istočno Sarajevo, Trebinje i Bijeljina. Iz istih razloga Centar je organizovao tzv. „Uredovne dane“ u svim opštinama u kojima se nalazi sjedište osnovnih sudova. Uredovni dani se obavljaju na osnovu predhodno usvojenog Plana uredovnih dana koji se donosi za jednu kalendarsku godinu. Uredovni dani se obavljaju po pravilu jednom mjesečno.

Plan uredovnih dana za 2019

Plan uredovnih dana za 2018

Plan uredovnih dana za 2017

Plan uredovnih dana za 2016

Radno vrijeme:

„RADNO VRIJEME CENTRA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI SE USKLAĐUJE SA RADOM OSNOVNIH SUDOVA „

Rad sa strankama:

Kancelarija Banja Luka, od 08-16 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 13:00 časova.

Kancelarija Doboj, od 07-15 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 12:00 časova.

Kancelarija Trebinje, od 07-15 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 13:00 časova.

Kancelarija Bijeljina, od 07-15 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 13:00 časova.,

Kancelarija Istočno Sarajevo, od 08-16 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 12:00 do 15:00 časova.

TOP