Набавка услуге - набавка погонског моторног горива од 13.11.2020. године, у износу од 4273,70 КМ

Набавка услуге - набавка радова, услуга и роба до 100КМ

Набавка услуге - набавка радова, услуга и роба до 100КМ

Набавка робе - разне канцеларијске потрепштине

Набавку услуге - набавка годишње претплате за стручни часопис

Набавку услуге - сервисирање службеног возила, Требиње

Набавку услуге - сервисирање службеног возила, Бијељина

Набавка услуге - дератизација и дезинсекција службених просторија

Набавка услуге - осигурања запослених Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка услуге - поправка и лакирање службеног моторног возила

Набавка услуга - осигурање возила од аутоодговорности

Набавка робе - новогодишњи програм календари

Набавка услуге - технички преглед за службених возила

Набавка робе - набавка аутогума

Набавка робе - набавка пића

Набавка услуге – паркирање, годишња паркинг карта за 2021

Набавка робе - набавка усисивача

Набавка робе - канцеларијски намјештај

Набавка робе - судско-адвокатских роковника

Набавка услуге - систематског прегледа запослених

Набавка робе - конвектор и носач за конвектор

Набавка робе - конвектор и носач за конвектор

Набавка робе - годишња претплата за часопис Судска пракса

Набавка услуге - годишња претплата за литературу

Набавка робе - пакетићи за Св. Николу

Набавка услуга - одржавање расхладне опреме клима уређаја

Набавка услуге - набавка визит карата

Набавка робе - течности за одржавање вјетробранског стакла

Набавка услуге – одржавање и поправак рачунарске опреме

Набавка услуге – одржавање и поправак рачунарске опреме

Набавка робе - персонални досије

Набавка услуге - набавка визит карата

Набавка робе - службеног путничког аутомобила

Набавка услуге - компјутерске и уз њих везане услуге

Набавка робе - кафе, чаја и других артикала

Набавка услуге - годишња чланарина за Друштво рачуновођа и ревизора

Набавка робе - Обнова годишње лиценце о професионалној оспособљености, за рад и рад у јавној пракси

Набавка робе - антивирусни програм Kaspersky

Набавка услуге - набавка службеног путничког аутомобила

Набавка услуге - дезинфекције просторија

Набавка услуге - средстава за хигијену

Набавка услуге - дератизација канцеларија Требиње

Набавка услуга - одржавања расхладне опреме

Набавка услуга - оправке клима уређаја

Набавка робе - поклон ручни сат

Набавка робе - канцеларијског материјала

Набавка робе - тонера и штампача

Набавка комуналних услуга - топлотне енергије

Набавка услуга - одвоза смећа

Набавка услуге - испоруке електричне енергије

Набавка услуге - испоруке воде

Набавка робе - акумулатора за службено возило Центра

Набавка робе - половних дијелова за службена возила

Набавка радова - преправке радијаторских батерија на инсталацији гријања у просторијама Центра, Канцеларија Источно Сарајево

Набавка робе - Издања Службеног гласника 2019. године на ЦД-у

Набавка годишње претплате за Службени гласник, Дикта регистар и Електронски регистар објављених података

Набавка годишње претплате за стручни часопис Финрар за 2020

 

Праћење реализације уговора 01.01.-31.03.2020

Праћење реализације уговора 01.04.-30.06.2020

Праћење реализације уговора 01.10.-31.12.2020

Набавка услуге - колективног осигурања радника

Набавка робе - куповина осталог канцеларијског материјала

Набавка услуге - техничког осигурања имовине

Набавка робе - патоснице за ауто

Набавка робе - поштански сандучићи

Набавка услуге - лакирање и поравка службеног моторног возила

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - канцеларијски намјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуга - продужење закупа домена и услуге веб хостинга

Набавка услуге - систематски преглед радника

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка робе - судско-адвокатских роковника

Набавка робе - тракасте завјесе за канцеларије

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка молерско - фарбарских радова

Набавка услуге - хотелски смјештај Требиње

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - ситне услуге

Набавка услуге - прање возила

Набавка робе - монтажа ауто гума

Набавка услуге - котизација за учешће на стручном семинару

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај Теслић

Набавка робе - антивирусна заштита

Набавка услуге - сервисирање и одржавање рачунара и копир апарата

Набавка робе - дневна штампа

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству 1

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству 2

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 1

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 2

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 3

Уговор о набавци канцеларијског материјала

Набавка услуге - набавака потрошног канцеларијског материјала

Исправка за обавијештење о набавци 163-7-1-9-3-2/17

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - набавка потрошног материја за одржавање хигијене

Набвака услуге- Сервисирање службеног возила Шкода Фабиа Амбиенте

Набавка робе - Набавка годишње претплате на Службени гласник и Дикта регистар

Набавка робе - омоти списа

Набавка робе - осталог канцеларијског материјала

Набавка робе - пакетићи свети Никола

Набавка услуге - поправка и лакирање службеног моторног возила

Набавка услуге - испорука топлотне енергије

Набавка услуге - израда интернет странице

Набавка услуге - испорука електричне енергије

Набавка услуге - испорука воде

Набавка услуге - одвоз смећа

Набавка услуге - колективног осигурања радника

Обавјештење о додијели уговора - гориво

Реализација Уговора 2016

Набавка робе - Коментар Закона о раду Републике Српске

Набавка робе - Приручник Правна заштита у јавним набавкама

Набавка услуге - испорука топлотне енергије 2016

Набавка услуге - испорука воде 2016

Набавка услуге - одвоз смећа 2016

Набавка услуге - испорука електричне енергије у току 2016

Набавка услуге - одржавања службених возила Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка робе са испоруком - Дневна штампа

Набавка годишње претплате за стручни часопис ФИНРАР

Набавка два зидна клима уређаја

Набавка робе - Приручник за практичну примјену Закона о јавним набавкама

Набавка робе, књиге - Обрасци општих и појединачних аката према Закону о раду Републике Српске

Набавка услуге одржавања и поправке клима уређаја

Набавка услуге ажурирања ГСМ мреже - навигације

Набавка робе - Приручник Правна заштита у јавним набавкама

Набавка услуга - oсигурање моторних возила од аутоодговорности

Набавка услуга - стручног усавршавања запослених, котизација за семинар

Набавка робе - новогодишњи програм, хемијске оловке, календари, роковници и друго

Набавка робе - канцеларијски намјештај, ормар и радни сто

Набавка робе - канцеларијска опрема, клима уређај, усисивач и друго

Набавка услуге - хотелског смјештаја

Набавка услуга - архивирања и разврставања архивске грађе

Набавка услуга - техничког осигурања, обезбјеђења лица и имовине Центра

Набавка робе - пословних судско адвокатских дневника

Набавка услуге - стручног усавршавања запослених

Набавка услуге - хотелског смјештаја

Набавка услуге - годишње претплате за услуге кориштења поштанског фаха

Набавка услуге - годишња чланарина за Друштво рачуновођа и ревизора

Набавка услуге - стручно усавршавање запослених-једна котизација за Октобарске правничке дане

Набавка услуге - дератизација просторија Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Канцеларија Источно Сарајево

Набавка услуге - поправка службеног моторног возила

Набавка робе - течност за одржавање вјетробранског стакла

Набавка робе - вјетробранска стакла за службена моторна возила

Набавка робе - кафа, чај и други артикли

Набавка робе - обнова лиценце за руководиоца одсјека за финансије и рачуноводство

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - здравствене и социјалне услуге

Набавка услуге - одржавање и поправак

Набавка услуга - стручног усавршавања запослених-котизације

Набавка робе - аутогуме за службено моторно возило

Набавка услуге - образовне услуге и услуге стручног усавршавања

Набавка услуге - одржавања и поправке

Набавка робе - антивирусни програм

Набавка робе - компјутерска опрема

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - стручна литература

Набавка робе - набавка канцеларијског материјала

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - набавка стручне литературе

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар 2

Набавка робе - набавка канцеларијског материјала

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - потрошног материјала за одржавање хигијене

Набавка робе - гуме за службено возило

Набавка услуге - годишње претплате на стручни часопис Финрар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи Источно Сарајево

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка робе - набавка годишње претплате на Службени Гласник и Дикта регистар

Набавка услуге - сервис и одржавање возила

Набавка робе - обнова лиценце за руководиоца одсјека за финансије и рачуноводство

Набавка услуге - технички преглед службених возила

Набавка услуге - одвоз смећа

Набавка робе - ситне набавке

Набавка услуге - прање службених возила

Набавка услуге - замјена ауто дијелова

Набавка услуге - годишње претплате за поштански фах

Набавка робе - омот списа

TOP