Центар пружа бесплатну правну помоћ заступања у поступцима пред судовима у Републици Српској.
 

Право на бесплатну правну помоћ по критеријуму личног својства или статуса пред државним органом остварују лица која су корисници социјалне заштите, у складу са важећим прописима којима се уређује област социјалне заштите ( члан 17. став 1. Закона о бесплатној правној помоћи).

Право на бесплатну правну помоћ по финансијском критеријуму оставрују незапослена лица, лица лошег имовног стања, корисници права на старосну и инвалидску пензију и жртве насиља у породици (члан 17. став 2. Закона о бесплатној правној помоћи).
 

У заједничком породичном домаћинству основ за утврђивање права на бесплатну правну помоћ су, по финансијском критеријуму приходи и примања свих чланова породичног домаћинства која у збиру не прелазе мјесечни износ просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној фискалној години (што у текућој календарској години износи 857,00 КМ) - члан 18. став 1. Закона о бесплатној правној помоћи.

Основ за утврђивање права на бесплатну правну помоћ по финансијском критеријуму у породичним домаћинствима са пет или више чланова су приходи и примања која у збиру не прелазе двије просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној фискалној години ( што у што у текућој календарској години износи 1.714 КМ) - члан 18. став 2. Закона о бесплатној правној помоћи.
 

Кориснику правне помоћи коме је право на бесплатну правну помоћ признато у другом предмету у посљедњих шест мјесеци, приликом одлучивања о новом захтјеву неће се поново утврђивати испуњеност услова за одобравање бесплатне правне помоћи (члан 17. став 4. Закона о бесплатној правној помоћи).

Корисник права на бесплатну правну помоћ не може бити лице које у власништву или сувласништву има више од једне стамбене јединице, или пословни простор члан 19. Закона о бесплатној правној помоћи.
 

Дијете има право на бесплатну правну помоћ без обзира на социални статус у свим случајевима у поступцима за остваривање права на издржавање у складу са чланом 268 а. Породичног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 54/05, 41/08, 63/14).

Право на бесплатну правну помоћ имају лица која пријављују корупцију у складу са Законом о заштити лица која пријављују корупцију („Службени гласник Републике Српске“ број 62/17).
 

Право на бесплатну правну помоћ имају лица која имају утврђен статус жртве ратне тортуре у складу са Законом о заштити жртава ратне тортуре („Службени гласник Републике Српске“ број 90/18).

Бесплатна правна помоћ се састоји у:

1. ПРУЖАЊУ OПШТИХ ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА, ПРАВНИМ САВЈЕТИМА И ПОМОЋИ  У ПОПУЊАВАЊУ ОБРАЗАЦА

2. ПРАВНА ПОМОЋ У САСТАВЉАЊУ ПИСМЕНА

3.  ПОСТУПАЊЕ У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА, И ТО:
3.1 Парнични поступак
3.1.1. Накнада штете
3.1.2. Законско издржавање
3.1.3. Брачни спорови
3.1.4. Поништење брака
3.1.5. Развод брака 
3.1.6. Подјела брачне тековине
3.1.7. Утврђивање и оспоравање очинства и мајчинства
3.1.8. Насљедно-оспоравање оставине, признавање и оспоравање тестамента, уговора о доживотном издржавању, поклона и легата
3.1.9. Радни односи
3.1.10. Стварно право-власништво, посјед, служности

3.2. УПРАВНИ СПОР

3.3 ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Одузимање и враћање пословне способности, проглашење несталих лица за умрле и доказивање смрти, дозвола за за закључење брака, продужење и престанак родитељског права, расправљање заоставштине, накнаде за експроприсане непокретности, управљање и коришћење заједничким стварима, диоба ствари и имовине у сувласништву, уређење међа, поништење исправа, судски депозит.

3.4. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

3.5. АПЕЛАЦИЈЕ

4. ПОСТУПАК МИРНОГ РЈЕШАВАЊА СПОРА (медијације)

КАКО ОСТВАРИТИ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ?

Да би физичка лица, грађани Републике Српске остварили право на бесплатну правну помоћ, потребно је поднијети:

1. Захтјев за остваривање права на правну помоћ

Ово право имају сви грађани Републике Српске, без обзира на финансијске критеријуме, и то:

 • право на опште информације о правима и обавезама
 • правни савјети
 • помоћ у попуњавању образца

2. Захтјев за остваривање права на заступање пред судовима у Републице Српској

Овај захтјев подносе лица која испуњавају финансијски критериј, критериј очигледне основаности и критериј обавезности по другим законима и међународним конвенцијама као и услове који су прописани чланом 16. Закона о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник Републике Српске", број 120/80, 89/13, 63/14).

ПРАВНА ПОМОЋ КОЈУ ЦЕНТАР НЕ ПРУЖА:

 • у управним поступцима
 • у пступцима пред земљишнокњижним канцеларијама
 • по ванредним правним средствима
 • у поступцима старатељства и усвојења
 • у поступцима пред Окружним привредним судом, у поступцима регистрације предузетничке дјелатности, у поступцима регистрације удружења грађана или фондација
 • у поступцима пред надлежним пореским органима
 • у поступцима прибављања урбанистичке сагласности и грађевинске дозволе и у другим правним радњама, везаним за грађење
 • састављање приватних исправа или уговора

У циљу приближавања грађанима као и ефикасног обављања послова, поред сједишта у Бања Луци, Центар има и канцеларије у сједиштима окружних судова Републике Српске и то: Добој, Источно Сарајево, Требиње и Бијељина. Из истих разлога Центар је организовао тзв. „Уредовне дане“ у свим општинама у којима се налази сједиште основних судова. Уредовни дани се обављају на основу предходно усвојеног Плана уредовних дана који се доноси за једну календарску годину. Уредовни дани се обављају по правилу једном мјесечно.

План уредовних дана за 2019

План уредовних дана за 2018

План уредовних дана за 2017

План уредовних дана за 2016

Радно вријеме:

„РАДНО ВРИЈЕМЕ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ СЕ УСКЛАЂУЈЕ СА РАДОМ ОСНОВНИХ СУДОВА „

Рад са странкама:

Канцеларија Бања Лука, од 08-16 сати, странке прима сваки радни дан у времену од  09:00 до 13:00 часова.

Канцеларија Добој, од 07-15 сати, странке прима сваки радни дан у времену од  08:00 до 12:00 часова.

Канцеларија Требиње, од 07-15 сати, странке прима сваки радни дан у времену од  08:00 до 13:00 часова.

Канцеларија Бијељина, од 07-15 сати, странке прима сваки радни дан у времену од  08:00 до 13:00 часова.,

Канцеларија Источно Сарајево, од 08-16 сати, странке прима сваки радни дан у времену од  12:00 до 15:00 часова.

TOP